Modular Genetic Control of Sexually Dimorphic Behaviors

Xiaohong Xu et. al. Modular Genetic Control of Sexually Dimorphic Behaviors.
Volume 148, Issue 3, 3 February 2012