Bidirectional Control of Social Hierarchy by Synaptic Efficacy in Medial Prefrontal Cortex

Fei Wang, Jun Zhu, Hong Zhu, Qi Zhang, Zhanmin Lin,Hailan Hu Bidirectional Control of Social Hierarchy by Synaptic Efficacy in Medial Prefrontal Cortex SCIENCE VOL 334
4 NOVEMBER 2011